Τα τμήματα που λειτουργούν είναι:
Βρεφικό, Μεταβρεφικό, Προ-προνηπιακό, Προνηπιακό και Νηπιαγωγείο

Το βρεφικό μας τμήμα δέχεται παιδιά ηλικίας από 40 ημερών μέχρι 1,5 χρονών.

Το μεταβρεφικό μας τμήμα δέχεται παιδιά ηλικίας από 1,5 χρονών μέχρι 2,5 χρονών.

Το προ-προνηπιακό μας τμήμα δέχεται παιδιά ηλικίας από 2,5 χρονών μέχρι 3,5 χρονών.

Το προνηπιακό μας τμήμα δέχεται παιδιά ηλικίας από 3,5 χρονών μέχρι 4,5 χρονών.

Το Νηπιαγωγείο μας τμήμα δέχεται παιδιά ηλικίας από 4,5 χρονών μέχρι 5,5 χρονών.

Close Menu